Skriva äktenskapsförord för endast 375 kr

Vad är ett äktenskapsförord?

Ska ni skriva äktenskapsförord [2023] - detta gäller för er från och med 2023!

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som reglerar hur deras egendom ska fördelas vid en eventuell separation, skilsmässa eller dödsfall. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom, det vill säga att den inte ska delas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

Äktenskapsförord är vanligtvis använda för att skydda särskild egendom, till exempel en bostad eller företagsverksamhet som en make eller maka hade innan äktenskapet eller som de har ärvt eller fått som en gåva under äktenskapet. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att sådan egendom ska förbli enskild och inte delas vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Det finns även möjlighet att genom ett äktenskapsförord reglera underhållsbidrag, arv, gåvor och andra frågor som rör makarnas förmögenhet och rättigheter.

Äktenskapsförordet måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda makarna, samt registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. Det kan också vara klokt att uppdatera ett äktenskapsförord vid förändringar i makarnas livssituation, till exempel vid en större förändring i ekonomisk situation eller vid köp av ny egendom.

vigselringar efter att en vigel har skett

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

Det finns flera skäl till varför du kanske vill skriva ett äktenskapsförord:

Skydda särskild egendom

Om du äger särskild egendom som du vill skydda från att delas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall kan ett äktenskapsförord vara en bra idé. Det kan till exempel röra sig om en bostad som du ägde innan äktenskapet, ett företag eller en arvsgåva.

Klarhet kring fördelning

Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar reglera hur er egendom ska fördelas vid en eventuell separation eller skilsmässa. Det kan ge klarhet och trygghet för båda parterna.

Undvika konflikt

Om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord kan det uppstå konflikter kring fördelning av egendom vid en eventuell separation eller skilsmässa. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni undvika sådana konflikter.

Planera för framtiden

Genom ett äktenskapsförord kan ni också planera för framtiden och skapa trygghet för er båda. Det kan handla om att reglera arv och gåvor eller att bestämma vilka rättigheter ni ska ha när det gäller varandras egendom.

I grund och botten handlar ett äktenskapsförord om att skapa klarhet och trygghet för er båda, och det kan vara en god idé att upprätta ett om ni har särskild egendom som ni vill skydda eller om ni vill reglera hur er egendom ska fördelas vid en eventuell separation eller skilsmässa.

När ska man skriva äktenskapsförord?

Det finns flera situationer då det kan vara lämpligt att skriva ett äktenskapsförord. Här är några exempel:

 • Ni vill reglera fördelningen av era tillgångar och skulder på ett annat sätt än vad som följer av äktenskapsbalken. Det kan handla om att ni vill skydda viss egendom som enbart tillhör en av er, eller om att ni vill reglera hur en gemensam bostad eller annan egendom ska fördelas vid en eventuell separation.

 • Ni vill undvika att ert företag eller andra förmögenhetsvärden som enbart tillhör en av er ska ingå i en eventuell bodelning vid en separation.

 • Ni vill reglera underhållsbidrag och eventuella avtal om boende, vårdnad om barn eller andra personliga förhållanden i händelse av en separation.

 • Ni har olika nationaliteter och/eller är bosatta i olika länder och vill reglera hur en eventuell bodelning ska genomföras eller vilken lag som ska tillämpas vid en eventuell separation.

 • Ni vill undvika osäkerhet och konflikter om fördelning av egendom i händelse av en separation.

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är en juridisk överenskommelse mellan två makar som reglerar ägandet av egendom, både den som redan finns och den som kan komma att förvärvas under äktenskapet. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter och bör upprättas av en advokat eller annan juridisk expert för att säkerställa att det är korrekt och giltigt. Men det går också alldeles utmärket att skriva äktenskapsförord själv, utan att några juridiska förkunskaper krävs.

Ett äktenskapsförord skrivs vanligtvis i följande steg:

 1. Bestäm vilken egendom som ska regleras: Innan du börjar skriva äktenskapsförordet bör ni bestämma vilken egendom som ska regleras. Det kan vara allt från fastigheter, bostadsrätter och andra tillgångar till företag, aktier, sparande och skulder.

 2. Samla all relevant information: För att skriva ett äktenskapsförord måste du ha all relevant information om ägande och värde på de tillgångar som ska regleras. Detta inkluderar fastighetsbeteckningar, bankkontonummer, företagsnamn, aktienummer och skuldsaldo.

 3. Kontakta en advokat: Det är viktigt att ta hjälp av en advokat eller annan juridisk expert som har erfarenhet av att skriva äktenskapsförord för att säkerställa att dokumentet är korrekt och giltigt enligt lag.

 4. Upprätta dokumentet: Advokaten kommer att hjälpa dig att upprätta dokumentet baserat på de avtal ni har nått om egendomsfördelningen. Dokumentet bör innehålla en detaljerad beskrivning av egendomarna som ingår och hur de ska fördelas.

 5. Underteckna dokumentet: När dokumentet är upprättat och båda parter har godkänt dess innehåll ska det undertecknas av båda parter. Dokumentet bör sedan förvaras på ett säkert ställe där det är lätt att hitta vid behov.

Ett äktenskapsförord kan vara en viktig investering för framtiden och det är viktigt att ta tid att skriva det på ett korrekt sätt. Det kan vara bra att diskutera dina behov med en juridisk expert för att säkerställa att dokumentet är korrekt och omfattar all relevant information.

Äktenskapsförord handlar om att komma överens

När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

Ett äktenskapsförord börjar att gälla från den dag det upprättas och undertecknas av båda parter. Det kan dock inte träda i kraft förrän efter vigseln och registreringen av äktenskapet.

Hur länge gäller det?

Ett äktenskapsförord är vanligtvis giltigt så länge som äktenskapet varar. Det kan dock upphävas eller ändras genom en gemensam överenskommelse mellan makarna, eller genom beslut från domstol om det finns goda skäl för det, till exempel om förhållandena mellan makarna har förändrats på ett sådant sätt att det inte längre är rimligt att hålla fast vid äktenskapsförordet.

Ändra i äktenskapsförordet i efterhand

Det går att göra ändringar i ett äktenskapsförord under äktenskapets gång. Det kan ske genom en gemensam överenskommelse mellan makarna, som sedan skriftligen dokumenteras och undertecknas av båda parter.

Det är också möjligt att göra ändringar i ett äktenskapsförord genom att ansöka om ändring eller upphävande av det vid domstol. För att göra en sådan ansökan behöver det finnas goda skäl till varför ändringen är nödvändig, exempelvis om förhållandena mellan makarna har förändrats på ett sådant sätt att det inte längre är rimligt att hålla fast vid det befintliga äktenskapsförordet. Domstolen kommer sedan att avgöra om ändringen ska godkännas eller inte.

Detta gäller vid innehav av flera äktenskapsförord

En fråga som många undrar över är om man kan ha flera äktenskapsförord?

Ja, det är teoretiskt möjligt att ha flera mellan samma par, men det är ovanligt eftersom det kan leda till osäkerhet och komplikationer vid tolkning av vilket avtal som ska gälla.

När man upprättar ett äktenskapsförord är det viktigt att noggrant överväga vad som ska inkluderas för att undvika framtida tvister och missförstånd. Om det finns förändringar i makarnas ekonomiska situation eller andra förhållanden som påverkar förhållandet kan det vara lämpligt att upprätta ett nytt äktenskapsförord för att säkerställa att avtalet speglar det aktuella läget.

Svårbedömda situationer kan lätt uppstå

Om det senaste äktenskapsförordet inte innehåller en bestämmelse om vad som ska gälla vid en eventuell konflikt mellan äktenskapsförorden, kan det bli svårt att avgöra vilket som ska gälla. I sådana fall kan det bli nödvändigt att söka hjälp av en advokat eller jurist för att tolka och avgöra vilket äktenskapsförord som ska gälla.

Om ett par har flera äktenskapsförord som gäller samtidigt kan det bli nödvändigt att söka juridisk rådgivning för att avgöra vilket avtalet som ska gälla i en eventuell tvist eller vid en skilsmässa.

Exempel på en vanlig situation med flera äktenskapsförord

Ett gift par har upprättat ett äktenskapsförord vid vigseln där de har kommit överens om att all egendom ska vara giftorättsgods och därmed delas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa. Senare, efter några år, bestämmer sig paret för att ändra sina äktenskapsförhållanden. De upprättar ett nytt äktenskapsförord där de kommer överens om att allt som de äger ska vara enskild egendom.

Om detta är det enda äktenskapsförordet som gäller skulle all egendom som ägs av paret betraktas som enskild egendom och därmed inte delas lika vid en eventuell skilsmässa. Men om det tidigare äktenskapsförordet också är giltigt, skulle all egendom som förvärvades innan det andra äktenskapsförordet upprättades fortfarande vara giftorättsgods och skulle därför delas lika vid en eventuell skilsmässa.

Således kan två äktenskapsförord fungera tillsammans, men det är viktigt att se till att de är tydliga och att det inte finns några konflikter mellan dem. Om det finns några oklarheter eller tvetydigheter kan det bli nödvändigt att söka juridisk rådgivning för att avgöra vilket avtalet som ska gälla vid en eventuell tvist eller skilsmässa.

Situationer där äktenskapsförord inte behöver upprättas

Det finns inga generella skäl till varför man inte bör skriva ett äktenskapsförord. Däremot kan det finnas situationer eller omständigheter där det kanske inte är nödvändigt eller lämpligt att upprätta ett äktenskapsförord.

Här är några exempel:

 • Om ni som makar har likvärdiga ekonomiska förhållanden och inga större skillnader i förmögenhet kan det finnas mindre behov av ett äktenskapsförord.

 • Om ni planerar att vara gifta under en kortare period och inte har någon särskild egendom kan det finnas mindre behov av ett äktenskapsförord.

 • Om ni har fullständigt förtroende för varandra och inte har några oroande frågor eller tvister kring fördelning av egendom kan det finnas mindre behov av ett äktenskapsförord.

 • Om ni inte är överens om behovet av att upprätta ett äktenskapsförord eller inte vill skriva det av personliga skäl, såsom att ni inte vill ha en sådan juridisk överenskommelse mellan er, kan ni naturligtvis välja att inte skriva ett äktenskapsförord.

Det är alltid en personlig avvägning om man vill skriva ett äktenskapsförord eller inte. Det kan vara en god idé att tala med en advokat eller annan juridisk expert för att diskutera dina specifika situation och behov och ta reda på om ett äktenskapsförord kan vara till nytta eller inte.

Skriva äktenskapsförord - så här går du vidare

Om ni har bestämt er för att skriva äktenskapsförord så kan ni välja något av följande sätt. Det går också bra att läsa mer om äktenskapsförordsupprättande här.

 • Vi vill göra det själva genom en e-tjänst.

 • Vi vill använda en gratis mall då vi inte har så många villkor.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. Det gör du lättast genom att fylla i kontaktformuläret på kontakta oss-sidan.

 

Välkommen

På den här hemsidan finns information, tips och råd om äktenskapsförord och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat. Om du inte hittar det du söker efter så kan du ställa din fråga direkt till oss via kontaktformuläret eller genom någon av nedan angiva kontaktvägar.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Fler avtal för privatpersoner

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalssidor. Behöver du avtala något mellan dig och din partner eller andra närstående så kan samboavtal eller gåvobrev eller gåvobrevfastighet vara lösningen.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vill du ha löpande information från oss så ska du prenumerera på vårat nyhetsbrev där vi kontinuerligt skickar ut information om vardagsjuridik

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: