Intressanta artiklar om äktenskapsförord

Lagkrav och formkrav för äktenskapsförord

Enligt svensk lagstiftning definieras äktenskapsförord som en skriftlig överenskommelse mellan makar eller blivande makar som reglerar egendomsförhållandena mellan dem. Syftet med äktenskapsförordet är att fastställa hur makarnas egendom ska fördelas om de skiljer sig eller en av dem avlider.

Enligt 7 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) kan äktenskapsförordet omfatta hela eller delar av den egendom som parterna äger vid äktenskapets ingående eller som de senare förvärvar under äktenskapet. Det är upp till makarna att bestämma vilken egendom som ska ingå i förordet och hur den ska fördelas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och undertecknat av båda makar eller blivande makar för att vara giltigt. Dessutom måste det vara upprättat i god tid före äktenskapets ingående. Om det upprättas efter vigseln krävs dessutom en viss form av rättslig prövning.

Lagkrav för äktenskapsförord

I de flesta länder finns det inget lagkrav på att gifta par måste ha ett äktenskapsförord. Istället gäller lagstiftningen om äktenskap och äktenskapsskillnad som standard om det inte finns något avtal mellan parterna som reglerar fördelningen av egendom i händelse av separation eller skilsmässa.

Dock kan det vara fördelaktigt för vissa par att upprätta ett äktenskapsförord, särskilt om de har specifika önskemål och behov gällande fördelningen av egendom eller om de vill skydda vissa tillgångar som de hade innan äktenskapet. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att upprätta ett äktenskapsförord, till exempel om en av makarna är egenföretagare eller om det finns särskilda skattemässiga eller arvsrättsliga skäl.

Det är viktigt att notera att det kan finnas vissa lagliga begränsningar för vad som kan ingå i ett äktenskapsförord, och att det kan variera mellan länder och delstater. Därför är det alltid bäst att rådgöra med en advokat eller notarius publicus som är specialiserad på familjerätt och äktenskapsförord för att få råd och vägledning om vad som är möjligt att reglera genom ett äktenskapsförord och vad som är lämpligt för ens unika situation. En idé är att först kolla vår sida om frågor och svar.

Finns det lagkrav för äktenskapsförord i Sverige?

Enligt svensk lagstiftning finns det krav på att äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna för att det ska vara giltigt. Detta framgår av Äktenskapsbalken (1987:230) som reglerar äktenskap i Sverige.

Det finns inget krav på att äktenskapsförordet måste upprättas inför en notarius publicus eller annan myndighetsperson. Det är dock viktigt att äktenskapsförordet är skriftligt och undertecknat av båda makarna för att det ska vara giltigt.

I ett äktenskapsförord kan makarna avtala om fördelning av tillgångar och skulder i händelse av en eventuell separation eller skilsmässa. De kan också avtala om vilka tillgångar som ska vara enskilda egendomar och vilka som ska vara giftorättsgods.

Det är vanligt att par som går in i äktenskap med olika ekonomiska förutsättningar väljer att upprätta ett äktenskapsförord för att reglera hur deras ekonomi ska hanteras under äktenskapet och vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Lagkrav och formkrav äktenskapsförord

Formkrav för äktenskapförord

Enligt svensk lagstiftning finns det vissa formkrav som måste uppfyllas när man upprättar ett äktenskapsförord för att det ska vara giltigt. Dessa formkrav innefattar följande:

  1. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och undertecknat av båda makar eller blivande makar. Det räcker inte med en muntlig överenskommelse eller att enbart en av makarna har undertecknat dokumentet.

  2. Det måste framgå tydligt vilken egendom som omfattas av äktenskapsförordet, samt hur den ska fördelas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Detta innebär att dokumentet måste innehålla en fullständig och tydlig beskrivning av makarnas egendom.

  3. Äktenskapsförordet måste upprättas i god tid före äktenskapets ingående. Detta innebär att det inte är möjligt att upprätta äktenskapsförordet efter vigseln.

  4. För att undvika tvister och oklarheter i framtiden bör äktenskapsförordet bevittnas av två vittnen eller undertecknas inför en notarius publicus. Detta är dock inte ett formkrav enligt svensk lagstiftning.

Exempel på ogitligt äktenskapsförord

Det finns flera saker som kan göra ett äktenskapsförord ogiltigt enligt svensk lagstiftning.

Här är några exempel på äktenskapsförord som inte följer lagen:

  • Om äktenskapsförordet inte är upprättat skriftligen och undertecknat av båda makarna är det ogiltigt.

  • Om äktenskapsförordet strider mot lag eller goda seder kan det ogiltigförklaras av domstolen.

  • Om en av makarna tvingats eller bedragits att underteckna äktenskapsförordet kan det anses ogiltigt.

  • Om äktenskapsförordet avser att reglera framtida underhållsbidrag kan det anses ogiltigt, eftersom det är förbjudet att avtala om framtida underhåll.

  • Om äktenskapsförordet är orimligt hårt eller orättvist gentemot en av makarna kan det anses ogiltigt.

Det är viktigt att notera att det är upp till domstolen att avgöra om ett äktenskapsförord är giltigt eller inte, och det kan variera från fall till fall beroende på omständigheterna.

Frågor om formkrav och lagkrav för äktenskapsförord

Lag- och formkrav kan vara svåra att förstå sig på och kan också tolkas olika. Behöver du upprätta ett äktenskapsförord och vill göra det på egen hand så kan du använda dig av en onlinetjänst. har du frågor om äktenskapsförord så kan du kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret eller skicka ett mail till [email protected]. Vi brukar vara duktiga på att svara snabbt. 

28 Feb 2023

Välkommen

På den här hemsidan finns information, tips och råd om äktenskapsförord och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat. Om du inte hittar det du söker efter så kan du ställa din fråga direkt till oss via kontaktformuläret eller genom någon av nedan angiva kontaktvägar.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Fler avtal för privatpersoner

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalssidor. Behöver du avtala något mellan dig och din partner eller andra närstående så kan samboavtal eller gåvobrev eller gåvobrevfastighet vara lösningen.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vill du ha löpande information från oss så ska du prenumerera på vårat nyhetsbrev där vi kontinuerligt skickar ut information om vardagsjuridik

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)